Zadovoljstvo z NIB - Vprašalnik

Spoštovani,

Pripravili smo anketo, v kateri vas prosimo, da izrazite svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s svojo zaposlitvijo v NIB. Prosimo vas za čim bolj iskrene odgovore, saj ne iščemo pohval, temveč vaše iskreno mnenje. Le na ta način bomo lahko prepoznali vire morebitnih stisk, težav ali nesporazumov in jih skušali ustrezno popravljati. Prav tako pa želimo podpreti in še naprej razvijati tiste dela našega skupnega delovnega okolja, ki jih lahko imenujemo dobra praksa. Tako se bomo lahko drug od drugega učili, kako ustvarjati čim ustreznejše delovno okolje in delovno klimo.

Individualni podatki bodo znani izključno psihologinji, ki bo obdelovala rezultate in ki ni zaposlena v NIB, zato nikogar ne pozna. Vodstvu NIB bodo posredovani izključno skupni podatki na ravni enote in celotne organizacije, tako da je za zaupnost podatkov poskrbljeno v največji možni meri.

Poleg ankete pa vam je za izražanje vašega mnenja na razpolago tudi povsem anonimna Knjiga pohval, pritožb in predlogov, ki jih bomo pazljivo prebrali in skušali odgovoriti nanje.

Vnaprej hvala za sodelovanje.

 

Spol:

 • Moški
 • Ženski
 • ne želim odgovoriti

Starost:

 • do 40 let
 • nad 40 let
 • ne želim odgovoriti

Organizacijska enota:

 • Morska biološka postaja Piran (MBP)
 • Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo (FITO)
 • Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka (GEN)
 • Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov (EKOS)
 • Skupne službe
 • ne želim odgovoriti

Vrsta dela:

 • raziskovalec
 • podpora
 • vodstvo
 • ne želim odgovoriti

Stalnost zaposlitve:

 • nedoločen čas
 • določen čas
 • ne želim odgovoriti

Ocenite z ocenami od 1 do 5, v kolikšni meri ste nasploh zadovoljni z zaposlitvijo v NIB?

 • povsem nezadovoljen
 • delno nezadovoljen
 • niti-niti
 • delno zadovoljen
 • povsem zadovoljen
 • ne želim odgovoriti

2. Ocenite z ocenami od 1 do 5, v kolikšni meri ste meri ste zadovoljni z naslednjimi področji:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. plača  
b. izobraževanje in napredovanje  
c. vsebina dela  
d. pogoji in organizacija dela  
e. operativna podpora delu  
f. informiranje in komuniciranje  
g. medosebni odnosi  
h. odnosi z nadrejenimi  
i. neposredni vodja oz. mentor  
j. vodenje organizacijske enote  
k. vodenje delovne enote (če delam v DE)  
l. vodenje organizacije  

3. Ocenite z ocenami od 1 do 5, v kolikšni meri ste meri ste zadovoljni z delom:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. direktorice  
b. vodstva organizacije  
c. vodje organizacijske enote  
d. vodje delovne enote (če ga imam)  
e. neposrednega vodje oz. mentorja  
f. sodelavcev  
g. podpornih sodelavcev  
h. skupnih služb  
i. administracije  

4. Ocenite z ocenami od 1 do 5, v kolikšni meri ste meri ste zadovoljni z medosebnimi odnosi z:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. direktorico  
b. vodstvom organizacije  
c. vodjem organizacijske enote  
d. vodjem delovne enote (če ga imam)  
e. neposrednim vodjem oz. mentorjem  
f. sodelavci  
g. podpornimi sodelavci v organizacijski enoti  
h. skupnimi službami  

5. Ocenite z ocenami od 1 do 5, v kolikšni meri ste meri ste zadovoljni s komuniciranjem in informiranje s strani:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. direktorice  
b. vodstva organizacije  
c. vodjem organizacijske enote  
d. vodjem delovne enote (če ga imam)  
e. neposrednim vodjem oz. mentorjem  
f. sodelavcev  
g. podpornih sodelavcev  
h. skupnih služb  

6. Ocenite z ocenami od 1 do 5, v kolikšni meri ste upoštevani s strani:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži,
0 – ne želim odgovoriti, X – nisem dajal/a pobud)

1 2 3 4 5       0 X
a. direktorice  
b. vodstva organizacije  
c. vodjem organizacijske enote  
d. vodjem delovne enote (če ga imam)  
e. neposrednim vodjem oz. mentorjem  
f. sodelavcev  
g. podpornih sodelavcev  
h. skupnih služb  

7. Ocenite z ocenami od 1 do 5, koliko veljajo za vas naslednje trditve:

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. Ponosen in zadovoljen sem, da sem član kolektiva NIB.  
b. V NIB lahko uspešno gradim svojo kariero.  
c. Četudi bi se mi ponudila druga možnost, bi raje ostal zaposlen v NIB.  
d. Ustreza mi vsebina in zahtevnost dela.  
e. Pri delu vidim možnost za razvoj znanja in kompetenc.  
f. Delovni čas je dovolj fleksibilen.  
g. Za svoje delo razpolagam z ustrezno opremo in potrebnimi materiali.  
h. Vodja organizacijske enote me ustrezno informira.  
i. Neposredni vodja oz. mentor mi daje primerne povratne informacije.  
j. Neposredni vodja oz. mentor mi daje ustrezna navodila za opravljanje nalog.  
k. Neposredni vodja oz. mentor je nepristranski.  
l. V moji delovni skupini si med seboj pomagamo.  
m. Delo v skupini je relativno enakomerno razporejeno.  
n. Kompetence in odgovornosti so v skupini jasno določene.  
o. V moji delovni skupini znamo reševati konfliktne situacije.  
p. Naši medosebni odnosi so dobri.  
q. Vodstvo uspešno vodi NIB.  
r. Zadovoljen sem s podporo in storitvami, ki jih nudijo sodelavke iz računovodstva.  
s. Zadovoljen sem s podporo in storitvami, ki jih nudijo sodelavke iz projektne pisarne.  
t. Zadovoljen sem s podporo in storitvami, ki jih nudita sodelavki iz pravne službe in javnih naročil.  
u. Zadovoljen sem s podporo in storitvami, ki jih nudi sodelavka iz kadrovske pisarne.  
v. Zadovoljen sem s podporo in storitvami, ki jih nudijo sodelavke iz knjižnice.  
w. Zadovoljen sem s podporo in storitvami, ki jih nudijo sodelavke iz glavne pisarne.  

8. Označite z 1 do 5, na kakšen način vplivajo na vaše počutje in delo naslednje okoliščine:

(1 – zelo negativno, 3- niti-niti, 5 – zelo pozitivno, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. delo od doma  
b. gradnja novega objekta  
c. rast organizacije - novi sodelavci  
d. nestabilnost financiranja (javni razpisi…)  
e. neustreznost plačnih razredov  
f. organizacijske spremembe  

9. Kaj vas osebno najbolj bremeni:

(1 – zelo bremeni, 3- niti-niti, 5 – ne bremeni, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. negotovost financiranja  
b. (ne)stalnost zaposlitve  
c. težavni ali konfliktni medosebni odnosi  
d. pomanjkanje informacij  
e. nejasna ali pomanjkljiva navodila  
f. pomanjkljiva organizacija dela  
g. pomanjkanje podpore pri delu  
h. pomanjkanje dostopa do primerne opreme in materialov  
i. pomanjkanje podpore s strani sodelavcev  
j. pomanjkanje podpore s strani vodilnih  
k. odnos z vodilnimi  
l. odsotnost sodelavcev zaradi dela od doma  

10. Delo na domu (odgovarjate le tisti, ki vam narava dela omogoča delo na domu)
Če vam narava dela ne omogoča dela od doma ali ne želite odgovoriti, izberite 0.

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. Občasno delo na domu mi ustreza.  
b. Delovanje oddelka in inštituta v času dela na domu je dobro.  
c. V času dela na domu je moje delo bolj učinkovito.  
d. Za delo na domu imam ustrezno opremo (računalnik, monitor, stol ipd.)  
e. Pretok informacij v času dela na domu ni tako učinkovit.  
f. Pri delu na domu imam premalo stika s sodelavci.  
g. Pri delu na domu se moj delovnik raztegne čez cel dan.  
h. Pri delu na domu imam več motečih dejavnikov.  
i. Pri delu od doma naredim manj.  
j. Pri delu od doma ne čutim več take povezanosti s kolektivom.  
k. Pripadnost NIB-u se je v času epidemije zmanjšala.  

11. Menjava službe

(1 – povsem ne drži, 3- niti-niti, 5 – povsem drži, 0 – ne želim odgovoriti)

1 2 3 4 5       0
a. Službo bi menjal/a za enako plačo in boljše odnose ali boljše delovne pogoje.  
b. Službo bi menjal/a za 10 % višjo plačo.  
c. Službo bi menjal/a za 30 % višjo plačo.  
d. Službo bi menjal/a, če bi bilo novo delovno mesto bližje domu.  
e. Službo bi menjal/a zaradi boljših možnosti znanstvenega oz. strokovnega napredovanja.  
f. Sedanjo službo želim obdržati.  

 

Pošlji rezultat